top of page

Od nápadu
ke grantu

Dotační a grantové příležitosti
na kreativní nápady

Národní a evropské dotace

Podpora projektů KREATIVNÍHO UČENÍ 

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně

Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a dalších profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků KKS ve výzvě Kreativní učení je 250 osob pro rok 2022 a 400 osob pro rok 2023.

O dotaci mohou žádat všechny typy právnických osob s výjimkou státních příspěvkových organizací. To znamená např. zapsané ústavy, o.p.s., s.r.o., kulturní instituce, školská zařízení, příspěvkové organizace měst a krajů...

Tematické okruhy:

 1. Projekty kreativního učení realizované ve školách

 2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích

 3. Spolupráce kulturních institucí a škol

 4. Vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky kulturního a kreativního sektoru

 5. Jiný projekt z oblasti kreativního učení

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Popis podporovaných aktivit

 • Výstavba nového kulturního a kreativního centra

 • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum

 • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

Krajské granty
a dotace

V oboru kultury a památkové péče se dotace udělují v následujících oborech

 • Podpora kulturních aktivit

 • Obnova historických varhan

 • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

 • Podpora činnosti muzeí a galerií

 • Rezidence v oblasti kultury

 • Podpora mobility v kultuře

 • Obnova památkového fondu

 • Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

Ostatní granty
a dotace

Město Hradec Králové

 • Vypsalo nový program podpory kultury na tzv. mikroprojekty. Ten je zaměřený na mladé uchazeče a začínající projekty, a je možné je podávat od 9. 5. 2022 do 10. 12. 2022 (nebo do vyčerpání prostředků). Oproti jiným dotacím se tento vyznačuje pružností, rychlostí schvalovacího procesu a zjednodušením vyúčtování. 

bottom of page