top of page

Věděli jste, že kulturu lze financovat
i z IROPU?

poskytuje finanční zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) za účelem řešení identifikovaných problémů regionálního charakteru v České republice. Jeho cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel s přihlédnutím k různorodým potřebám jednotlivých území.
V předchozím programovém období 2014 – 2020 bylo pro oblast kultury vyčleněno 11 mld Kč.

Řídícím orgánem je IROP je Ministerstvo pro místní rozvoj. To vyhlašuje výzvy, stanovuje podmínky, vydává rozhodnutí a proplácí. Hodnocení projektů, jejich výběr ke schválení, konzultaci záměrů a kontrolu realizace provádí Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Žádost se podává prostřednictvím MS21+.

Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 byl schválený Evropskou komisí dne 1. července 2022. Jednou z 10 podporovaných oblastí je zde oblast Kulturní dědictví a cestovní ruch v rámci specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Pro tento cíl byla vyčleněna celková alokace 8,8 mld Kč, u něhož bude část rozdělena mezi méně rozvinuté regiony (MRR), do kterých spadá i Královéhradecký kraj. Jedním z návrhů je zacílení vybraných programů na hospodářsky a sociálně ohrožená území.  

 

Mezi podporovanými aktivitami oblasti jsou:

 • revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro:

  • národní kulturní památky, památky UNESCO (výzva č. 51) a kulturní památky (ITI, CLLD);

  • ​krajská, státní a obecní muzea;

  • knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny provozované obcemi nad 10 000 obyvatel a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovnu ČR;

 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – naučné stezky, navigační systémy měst a obcí, záchytná parkoviště, odpočívadla a sociální zařízení, turistická informační centra, budování turistických tras a revitalizace sítě značení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku.

 

Pokud byste rádi v příštích letech posílili infrastrukturu svých institucí nebo připravujete investiční projekty zacílené na revitalizaci či obnovu památek, pro které hledáte finanční zdroje, tak je možné využít finanční podporu Integrovaného regionální operačního programu. První výzvy již byly vyhlášeny, další budou následovat, a proto jsme pro Vás vytvořili shrnutí obecných podmínek programu IROP, abyste mohli zvážit, zda jsou v něm podporovány vaše aktivity a splňujete požadovaná kritéria.

 

​Při přípravě Vašich projektových záměrů se můžete inspirovat podpořenými projekty z minulých let. Inspirovat se můžete podpořenými projekty z minulých let, které si lze prohlédnout na webu programu IROP.

Návrhová

1.

Jaké aktivity mohou být financovány

z programu IROP?

 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven

 • revitalizace památek

 • expozice

 • depozitáře

 • technické a technologické zázemí

 • návštěvnická centra

 • edukační centra

 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování

 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů včetně zařízení pro digitalizace a aplikační software

 • ochrana zabezpečení památek

 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO

 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek

 • revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby

 • expozice

 • depozitáře

 • technické zázemí

 • návštěvnická centra

 • edukační centra

 • restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování

 • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy
  a knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
  a aplikační software

 • ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů

 • technické vybavení knihoven

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
(předpokládaný termín zveřejnění výzvy – březen 2024)

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení;

 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;

 • naučné stezky;

 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;

 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;

 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;

 • parkoviště u atraktivit CR.

Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude využito v nejvyšší možné míře tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu památkově chráněných budov.

v rámci aktivit památek:

 • Vlastníci památek

 • Subjekty s právem hospodaření

2.

Kdo může žádat o finanční podporu programu IROP?

v rámci aktivity knihoven:

 • Obce

 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 • Zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 • Národní knihovna České republiky

v rámci aktivit cestovního ruchu:

v rámci aktivit muzeí:

 • obce a jimi zřizované či zakládané organizace

 • dobrovolné svazky obcí

 • kraje a jimi zřizované či zakládané organizace

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

 • NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky

 • církve a církevní organizace

 • státní podnik

 • Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace

 • Organizační složky státu

 • Příspěvkové organizace organizační složky státu

 • Obce a jimi zřizované a zakládané organizace

3.

Jaká je výše finanční podpory?

Pro oblast kultury a kulturního dědictví byla vyčleněna celková alokace 8,8 mld Kč.
 

Maximální % dotace u 51. výzvy Památky je 70 %.

 

Výše podpory je stanovena u každé vyhlášené výzvy zvlášť.

Obecně by měla platit 70% až 85% finanční podpora pro projekty v méně rozvinutých regionech, mezi které se řadí i Královéhradecký kraj.

4.

Jaké podmínky musí být splněny pro žádost o finanční podporu na projekt?

Obecně platné podmínky jsou stanoveny pro muzea, knihovny a památky zvlášť. Specifické podmínky jsou vypsány vždy pro každou výzvu jednotlivě při jejím vyhlášení. Dále je aplikováno obecné kritérium přijatelnosti spočívající ve vyhodnocení, zda projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, inkluzi, rovnost pohlaví a zda neporušuje zákaz diskriminace.

Obecné podmínky pro památky:

Památka musí být zpřístupněna veřejnosti a zapsána na některém ze seznamů:

 • Ústřední seznam kulturních památek

 • Seznam světového dědictví UNESCO

 • Indikativní seznam statků světového dědictví UNESCO

 • Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony, pod které spadá i KHK

 • Při předložení žádosti musí být vystavené Pravomocné stavební povolení či vydaný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Obecné podmínky pro muzea:

Muzeum je zřizováno státem, krajem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Obecné podmínky pro knihovny:

Knihovna spadá do jedné z následujících kategorií

 • Knihovna vykonávající a zajišťující regionální funkce

 • Základní knihovna provozovaná obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše

 • Základní knihovna se specializovaným knihovním fondem

 • Národní knihovna ČR

5.

Výzvy?

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI), 16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR)  

51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR)

Výzva byla zpřístupněna 13. 06. 2023 ve 14:00. Největší šanci na úspěch mají žádosti podané těsně po termínu zpřístupnění formuláře. Maximální % dotace je 70 %. Projekty je nutné realizovat nejpozději do 30. 6. 2028. Minimální a maximální výše dotace je plánována na
5 000 000 – 20 000 000 Kč u kulturních památek v plošných památkách UNESCO a u kulturních památek v Indikativním seznamu UNESCO a 5 000 000 – 80 000 000 Kč u národních kulturních památek, které doposud nepodaly v rámci IROP žádost. Více informací na webu programu IROP. Uzávěrka žádostí je 3.6.2024.

 

PLÁNOVANÉ VÝZVY

81. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (MRR) (předpokládané vyhlášení v březnu 2024)

87. výzva IROP - Další vzdělávání - SC 4.1 (MMR)

Cílem výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Podporované bude budování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Uzávěrka žádostí: 22. 05. 2024

Maximální procento dotace: 55%

Maximální výše dotace: 16 500 000 Kč

Alokace výzvy: 250 261 046 Kč

Oprávněný žadatel: obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované obcemi/kraji (podporovaná zařízení: střediska volného času, ZUŠ)

UZAVŘENÉ VÝZVY

33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR); 16. výzva IROP - Knihovny (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR)

62. výzva IROP - Památky (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR) 

90. výzva IROP - Cestovní ruch (ITI) - SC 4.4 (MRR, PR) 

Aktuální přehled můžete sledovat na stránkách programu IROP.

bottom of page