top of page

Věděli jste, že kulturu lze financovat i z IROPU?

Integrovaný regionální operační program (IROP)

poskytuje finanční zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) za účelem řešení identifikovaných problémů regionálního charakteru v České republice. Jeho cílem je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel s přihlédnutím k různorodým potřebám jednotlivých území. V předchozím programovém období 2014 – 2020 byla mezi podporovanými oblastmi i kultura, pro kterou bylo vyčleněno 11 mld Kč. 

Na začátku února 2022 byl Evropské komisi předložen ke schválení návrh pro nové programové období 2021 – 2027, ve kterém budou také podporovány oblasti kultury a kulturního dědictví v rámci specifického cíle 4.4.: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Pro tento cíl byla vyčleněna celková alokace 8,9 mld Kč z toho 5,7 mld Kč bude rozděleno mezi méně rozvinuté regiony, do kterých spadá i Královéhradecký kraj. 

V rámci oblasti kultury a kulturního dědictví mohou být realizovány aktivity památek, muzeí a knihoven. Pokud byste rádi v příštích letech posílili infrastrukturu svých institucí nebo připravujete investiční projekty zacílené na revitalizaci či obnovu památek, pro které hledáte finanční zdroje, tak bude možné využít finanční podporu Integrovaného regionální operačního programu. První výzvy by měly být vyhlašovány v 2. čtvrtletí 2022, a proto jsme pro Vás vytvořili shrnutí obecných podmínek programu IROP, abyste mohli zvážit, zda jsou v něm podporovány vaše aktivity a splňujete požadovaná kritéria. 

Štěstí přeje připraveným, takže doporučujeme si projektový záměr promyslet a rozpracovat před vyhlášením jednotlivých výzev, o kterých vás budeme průběžně informovat. Inspirovat se můžete podpořenými projekty z minulých let, které si lze prohlédnout na webu programu IROP.

1.

Jaké aktivity mohou být financovány

z programu IROP?

 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven

 • revitalizace památek

 • expozice

 • depozitáře

 • technické a technologické zázemí

 • návštěvnická centra

 • edukační centra

 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování

 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů včetně zařízení pro digitalizace a aplikační software

 • ochrana zabezpečení památek

 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO

 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek

 • revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby

 • expozice

 • depozitáře

 • technické zázemí

 • návštěvnická centra

 • edukační centra

 • restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování

 • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software

 • ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů

 • technické vybavení knihoven

2.

Kdo může žádat o finanční podporu programu IROP?

v rámci aktivit památek:

v rámci aktivity knihoven:

 • Vlastníci památek

 • Subjekty s právem hospodaření

v rámci aktivit muzeí:

 • Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace

 • Organizační složky státu

 • Příspěvkové organizace organizační složky státu

 • Obce a jimi zřizované a zakládané organizace

 • Obce

 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

 • Zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 • Národní knihovna České republiky

3.

Jaká je výše finanční podpory?

Pro oblast kultury a kulturního dědictví byla vyčleněna celková alokace 8,9 mld Kč, z toho na aktivity památek připadne 3,6 mld Kč, na aktivity muzeí 2,2 mld Kč a aktivity knihoven 1,8 mld Kč.

 

Výše podpory bude stanovena u každé vyhlášené výzvy zvlášť.

Obecně by měla platit 85% finanční podpora pro projekty v méně rozvinutých regionech, mezi které se řadí i Královéhradecký kraj.

4.

Jaké podmínky musí být splněny pro žádost o finanční podporu na projekt?

Obecně platné podmínky jsou stanoveny pro muzea, knihovny a památky zvlášť. Specifické podmínky budou vypsány vždy pro každou výzvu jednotlivě při jejím vyhlášení.

Obecné podmínky pro památky:

Památka musí být zpřístupněna veřejnosti a zapsána na některém ze seznamů:

 • Ústřední seznam kulturních památek

 • Seznam světového dědictví UNESCO

 • Indikativní seznam statků světového dědictví UNESCO

Obecné podmínky pro muzea:

Muzeum je zřizováno státem, krajem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5.

Kdy můžeme očekávat první výzvy?

Obecné podmínky pro knihovny:

Knihovna spadá do jedné z následujících kategorií

 • Knihovna vykonávající a zajišťující regionální funkce

 • Základní knihovna provozovaná obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše

 • Základní knihovna se specializovaným knihovním fondem

 • Národní knihovna ČR

První výzvy by měly být vyhlášeny ve druhém čtvrtletí tohoto roku po schválení návrhu IROP 2021 – 2027 Evropskou komisí.

 

Aktuální přehled můžete sledovat na stránkách programu IROP nebo na našem webu v záložce Granty a dotace.

bottom of page