top of page

aktuální

European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA) - 3. výzva

V rámci výzvy bude vybráno přibližně 50 rezidenčních pobytů, kterých se zúčastní 50 začínajících umělců v sídle 50 předních festivalů ve spolupráci s festivaly z dalších zemí. Otevřeny jsou 2 typy rezidencí:
rezidence pro začínajícího umělce s výjimečným talentem, kde bude uděleno 40 rezidencí ve výši 8000 EUR, nově stačí spolupráce 2 festivalů a 1 umělce/souboru.
rezidence pro umělce v polovině kariéry, který chce přesunout svojí kariéru na mezinárodní úroveň. Zde bude uděleno 10 rezidencí ve výši 15000 EUR a je zde potřeba spolupráce 3 festivalu a 1 umělce/souboru. Informační schůzky se budou konat v těchto termínech: 26. 1. 2024, 9. 2. 2024, 1. 3. 2024 

Příjem žádostí: 15. 01. 2024

Uzávěrka žádostí: 19. 03. 2024

Maximální výše dotace: 8000/15000 EUR

Alokace výzvy: 200 000 000 

Oprávněný žadatel: začínající umělci a umělci v polovině kariéry

Kultura pomáhá: projekty integrace skrze kulturu - CREA-CULT-2023-COOP-UA - Culture helps (EK)

Podpora projektů spolupráce zaměřených na vysídlené osoby nebo uprchlíky má usnadnit jejich integraci do nových kontextů prostřednictvím kultury s cílem podpořit dialog a vzájemné porozumění a nabídnout aktivity, které reagují na zpracování válečného traumatu a podporu jejich duševního zdraví. Další úsilí by mělo být vynaloženo na zapojení rodin a dětí do aktivit projektu. Navržené aktivity mohou mít formu workshopů, procesů spolutvorby, vzdělávacích projektů, arteterapie a podobně. Z této výzvy bude podpořeno přibližně 10 projektů spolupráce vždy 2 až 3 organizací. 

Uzávěrka žádostí: 10. 04. 2024

Maximální výše dotace: 40 000 eur

Alokace výzvy: 26 5161 eur

Oprávněný žadatel: Oprávněným žadatelem je žadatel z Ukrajiny či jedné ze zemí Kreativní Evropy. Žádat mohou NNO, veřejné i soukromé subjekty. Projekty musí mít charitativní zaměření. 

Podpora audiovize v rámci Národního plánu obnovy

Výzvu je zaměřena na oblast profesionální audiovize – hrané, dokumentární a animované tvorby. Od 15. ledna se audiovizuální tvůrci mohou zaregistrovat do Celostátní galerie kreativců. Dotace bude poskytnuta na konkrétní projekt a na spolupráci s konkrétní kreativní profesí, která se projektu zúčastní. Žadatelem bude producent, který si danou profesi vybere z galerie kreativců.

Příjem žádostí: 01. 02. 2024

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2024

Realizace projektů: do 30. 06. 2025

Maximální procento dotace: 85 %

Maximální výše dotace: max. příspěvek na 1 voucher je 150 000 Kč, počet voucherů na 1 žádost není omezen

Alokace výzvy: 200 000 000 

Oprávněný žadatel: producent v audiovizi, 1 žadatel může podat max. 3 žádosti, kreativec může poskytnou maximálně 3 spolupráce

KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je programem Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Působí v celém spektru kulturních
a kreativních odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo videohry. V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Z aktuálních výzev Kreativní Evropy pro vás vybíráme:

Kreativní Evropa – podpora oběhu evropských literárních děl v r. 2024

V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl. Navrhované činnosti musí být seskupeny do ucelených pracovních balíčků, které musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd. a naplňovat prioritní cíle. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a naplňovat podmínky, dané výzvou. Výzva klade důraz na přístup k evropskému kulturnímu a kreativnímu obsahu všem skupinám obyvatel, udržitelnost, rovnoprávnost a podporu projektů pro ukrajinské uprchlíky. 

Uzávěrka žádostí: 16.04.2024

Realizace projektů: max. délka projektu je 36 měsíců

Maximální dotace: 60 %

Maximální výše dotace: malé projekty: do 100 000 EUR, min. 5 až max. 10 titulů; střední projekty: do 200 000 EUR, min. 11 a max. 20 titulů; velké projekty: do 300 000 EUR, 21 a více titulů)

Maximální výše projektu: 100000/200000/300000 EUR

Alokace výzvy: 5 000 000 EUR

Oprávněný žadatel: právnická osoba (z veřejného i soukromého sektoru) ze zemí, způsobilých pro Kreativní Evropu s minimální 2letou historií, aktivní v publikaci a knižním sektoru, žadatel musí být registrovaný v systému EK

Culture Moves Europe

V rámci výzvy Evropské komise Culture Moves Europe je možné financovat 2 typy aktivit:

  • Individuální mobility

  • Rezidence

  • Culture Moves Europe – individuální mobility (Evropská komise)  

Tato výzva Culture Moves Europe je určená na individuální mobility umělců a kulturních profesionálů. Poskytuje finanční podporu na cestovní a pobytové náklady umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa na výjezd do jiné země tohoto programu, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem je spolupracující organizace či jednotlivec, který provede umělce svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

 

Způsobilými žadateli jsou dospělí individuální umělci a kulturní pracovníci nebo skupiny (2 až 5 členné). Osoby z kulturních
a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění) a mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy nebo žadatelé z Ukrajiny.

Délka mobility by se u jednotlivců měla pohybovat mezi 7 a 60 dny, u skupin mezi 7 a 21 dny (včetně cesty). Účastník mobility získá paušální příspěvek na cestu a pobyt.

 

Žádosti je možné podávat průběžně do 31. 5. 2024. Vyhodnocení probíhá v pravidelných intervalech. Přihlášky jsou podávány prostřednictvím Goethe-Application Portal v anglickém jazyce.

Na YouTube kanálu Kreativní Evropy je možné shlédnout záznam webináře k této výzvě.

  • Culture Moves Europe – rezidence (Evropská komise)

Cílem výzvy je realizace rezidenčního projektu. Rezidence Culture Moves Europe poskytují finanční podporu organizacím
a umělcům registrovaným jako právnické osoby, které chtějí hostovat umělce či kulturního pracovníka. Výzva cílí na rezidence např. v NNO, soukromých subjektech, veřejných subjektech, nadacích apod., které se zaměřují na oblast architektury, kulturního dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění.

Rezidence by měly zahrnovat alespoň jednu z následujících aktivit: Provádět výzkum, zkoumat a pracovat na konkrétním tématu nebo novém konceptu, zapojit se do kolektivního tvůrčího procesu usilujícího o vytvoření nového uměleckého či kulturního díla, zvýšit kompetence účastníků, rozvíjet profesní sítě.

Dle délky rozlišujeme rezidence:

  • krátkodobé (22 až  60 dnů)

  • střednědobé (61 až 120 dnů)

  • dlouhodobé (121 až 300 dnů)

Výzva je otevřená do 16.1.2024. Další výzva bude uveřejněná na jaře 2024.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP poskytuje finanční podporu na projekty přispívající k regionálnímu rozvoji a zvýšení kvality života obyvatel. Kultura má prokazatelný vliv na kvalitu života, a proto je jednou z podporovaných oblastí, a v rámci programu mohou být realizovány aktivity knihoven, muzeí a památek

Návrhová

ukončené výzvy

Kreativní vouchery (MK ČR, NPO)

Jste malý či střední podnik? Inovujte svoje služby a produkty s pomocí kreativního sektoru. Žádejte o kreativní voucher a spolupracujte na inovaci svých produktů s kreativci.

V rámci třech výzev v letech 2023 až 2025 by mělo být v rámci Kreativních voucherů malým a středním podnikům přiděleno nejméně 3000 kreativních poukázek. Kreativci, se kterými budou moci navázat spolupráci musí být registrovaní v Celostátní galerii kreativců. Mezi podporovanými oblastmi jsou: architektura, design, film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie, branding, herní průmysl, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, práce s texty, řemesla, webdesign apod. Přesný výčet a popis podporovaných oblastí najdete ve výzvě.

Alokace pro Královéhradecký kraj představuje 5 mil. Kč a v rámci této výzvy by mělo být v KHK přiděleno nejméně 33 kreativních voucherů. Minimální výše podpory je 50 tis. Kč, maximální výše 200 tis. Kč bez DPH, spoluúčast min. 15 %. DPH není způsobilým výdajem.

Příjem žádostí: od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024
 

Program INTERREG V-A Česká Republika – Polsko

PO 4 - Spolupráce institucí a obyvatel – SC 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí
česko-polského pohraničí

Výzva je zaměřená na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity:

Spolupráce institucí: síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků (v českém, resp. polském jazyce), sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich PO.

Spolupráce people to people: Aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů, které zvýší úroveň vzájemného poznání a porozumění, důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispějí k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Způsobilí žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace jimi zřizované a zakládané, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, NNO, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, evropské seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, sociální družstva.

 

Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoli mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy, tj. do 17. ledna 2024. 

Uzávěrky příjmu plných žádostí: 1. kolo - 3. 5. 2023, 2. kolo - 18. 10. 2023, 3. kolo - 28. 2. 2024. Projekty je možné realizovat do 30. 9. 2029. Maximální výše dotace: 80%.

ZMINA: Rebuilding – druhá národní výzva

Cílem nového programu Kreativní Evropa je podpora ukrajinských umělců a kulturních organizací při tvorbě a prezentaci děl na Ukrajině a v zemích Kreativní Evropy. Projekty by měly vytvořit a na národní úrovni demonstrovat kulturní, umělecké a kreativní projekty, které usnadňují, podporují nebo zprostředkovávají veřejný diskurz o „přestavbě“: identitě, společenských normách, komunitách, vztazích, infrastruktuře atd. Způsobilé jsou kulturní a umělecké aktivity ze všech kulturních a kreativních odvětví (výtvarné umění, scénická umění, filmová tvorba, literatura, městské kulturní plánování atd.), ale měly by být zaměřeny na práci s konkrétními místními komunitami.

Uzávěrka žádostí: 07. 02. 2024

Maximální výše dotace: 10 000 EUR

Alokace výzvy: 100 000 EUR

Oprávněný žadatel: ukrajinští umělci nebo kulturní organizace. Individuální žadatelé, organizace ukrajinského kulturního a kreativního sektoru včetně kulturních odborů, vzdělávací, městské a státní kulturní instituce působící na národní a místní úrovni

OP Zaměstnanost

Výzva: Společně za vzděláním

Profesní a podnikatelská sdružení (spolky, svazy, atp.) mohou získat z programu Společně za vzděláním z OP Zaměstnanost prostředky na další profesní vzdělávání členů v minimální výši 3 mil. Kč s 95 % krytím z dotace. Termín pro podání je do 9.5.2023. Podmínkou je minimálně roční historie fungování. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Podpora není určena na digitální vzdělávání. Výzva klade důraz na podporu osob starších 55 let. Žádost se podává elektronicky v prostředí IS KP21+.

Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby
(MK ČR, NPO)

​Ministerstvo kultury vypsalo nové dotační výzvy na podporu kreativního učení a rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Cílem výzvy je přispět k rozšíření vzdělávacích programů vysokých škol.
Vysokým školám nabízí ministerstvo příspěvek na hostování zahraničních lektorů specializujících se na kulturní
a kreativní odvětví.

Příjem žádostí: od 4. 5. do 5. 6. 2023
Realizace projektů: 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS (MK ČR, NPO)

Cílem výzvy je přispět k rozšíření vzdělávacích programů knihoven. Knihovny mohou získat dotaci na pořádání kurzů z oblasti digitálních dovedností, finanční gramotnosti a v manažerských dovedností včetně komunikačních.

Příjem žádostí: od 28. 4. do 30. 5. 2023
Realizace projektů: od 1. 1. 2023 a nejpozději do 31. 12. 2024

Podpora projektů kreativního učení (MK ČR, NPO)

V průběhu května lze podávat žádosti o dotace na projekty kreativního učení, realizované v nadcházejícím školním roce. Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi
a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.

Příjem žádostí: od 28. 4. do 29. 5. 2023
Realizace projektů: od 1. 9. 2023 a do 30. 6. 2024

Perform Europe

Konsorcium Perform Europe chystá v letošním roce další ročník výzvy. Perform Europe je program financování evropského odvětví scénických umění, který podporuje udržitelné, inkluzivní, vyvážené a inovativní projekty spolupráce partnerů ve 40 zemích programu Kreativní Evropa. U projektů partnerství jsou zde podmínkou nejméně 3 partneři ze 3 zemí programu Kreativní Evropa.

Příjem žádostí: od konce roku 2023 a bude zpřístupněná po dobu 5 měsíců

Maximální výše dotace: 60 000 EUR s tím, že granty budou rozděleny do 3 velikostních kategorií – do 12 000 EUR, do 32 000 EUR a do 60 000 EUR.

bottom of page