top of page

aktuální

European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA) - 2. výzva

Fond EFFEA podpoří přibližně 50 rezidenčních pobytů zahrnujících 50 začínajících umělců v sídle 50 předních festivalů vždy ve spolupráci s nejméně dvěma partnerskými festivaly sídlícími v různých zemích. 

 

Příjem žádostí: do 19. 06. 2023

Realizace projektů: od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

Maximální výše dotace: 8 až 15 tisíc euro

Kreativní vouchery (MK ČR, NPO)

Jste malý či střední podnik? Inovujte svoje služby a produkty s pomocí kreativního sektoru. Žádejte o kreativní voucher a spolupracujte na inovaci svých produktů s kreativci.

V rámci třech výzev v letech 2023 až 2025 by mělo být v rámci Kreativních voucherů malým a středním podnikům přiděleno nejméně 3000 kreativních poukázek. Kreativci, se kterými budou moci navázat spolupráci musí být registrovaní v Celostátní galerii kreativců. Mezi podporovanými oblastmi jsou: architektura, design, film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie, branding, herní průmysl, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, práce s texty, řemesla, webdesign apod. Přesný výčet a popis podporovaných oblastí najdete ve výzvě.

Alokace pro Královéhradecký kraj představuje 10 mil. Kč a v rámci této výzvy by mělo být v KHK přiděleno nejméně 50 kreativních voucherů. Minimální výše podpory je 50 tis. Kč, maximální výše 200 tis. Kč bez DPH, spoluúčast min. 15 %. DPH není způsobilým výdajem.

Příjem žádostí: od 12. 06. 2023 do 31. 07. 2023
Realizace projektů: do 30. 09. 2023

Hostování zahraničních lektorů pro výuku vysokých škol v oblasti umělecké a kreativní tvorby
(MK ČR, NPO)

​Ministerstvo kultury vypsalo nové dotační výzvy na podporu kreativního učení a rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Cílem výzvy je přispět k rozšíření vzdělávacích programů vysokých škol.
Vysokým školám nabízí ministerstvo příspěvek na hostování zahraničních lektorů specializujících se na kulturní
a kreativní odvětví.

Příjem žádostí: od 4. 5. do 5. 6. 2023
Realizace projektů: 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS (MK ČR, NPO)

Cílem výzvy je přispět k rozšíření vzdělávacích programů knihoven. Knihovny mohou získat dotaci na pořádání kurzů z oblasti digitálních dovedností, finanční gramotnosti a v manažerských dovedností včetně komunikačních.

Příjem žádostí: od 28. 4. do 30. 5. 2023
Realizace projektů: od 1. 1. 2023 a nejpozději do 31. 12. 2024

Podpora projektů kreativního učení (MK ČR, NPO)

V průběhu května lze podávat žádosti o dotace na projekty kreativního učení, realizované v nadcházejícím školním roce. Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi
a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.

Příjem žádostí: od 28. 4. do 29. 5. 2023
Realizace projektů: od 1. 9. 2023 a do 30. 6. 2024

Program INTERREG V-A Česká Republika – Polsko

PO 4 - Spolupráce institucí a obyvatel – SC 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí
česko-polského pohraničí

Výzva je zaměřená na spolupráci subjektů, jejímž cílem je prohloubit přeshraniční vazby obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity:

Spolupráce institucí: síťování institucí, jazykové vzdělávání pracovníků (v českém, resp. polském jazyce), sdílení dobré praxe, výměnné stáže pracovníků institucí a jejich PO.

Spolupráce people to people: Aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů, které zvýší úroveň vzájemného poznání a porozumění, důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispějí k sociální
a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Způsobilí žadatelé: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace jimi zřizované a zakládané, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, NNO, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, evropské seskupení pro územní spolupráci, církve
a náboženské spolky, sociální družstva.

Žadatelé mohou předkládat projektové záměry kdykoli mezi vyhlášením výzvy a konečným termínem pro předkládání projektových záměrů v rámci výzvy, tj. do ledna 2024. Uzávěrky příjmu plných žádostí: 1. kolo - 3. 5. 2023, 2. kolo - 18. 10. 2023, 3. kolo - 28. 2. 2024. Projekty je možné realizovat do 30. 9. 2029. Maximální výše dotace: 80%.

KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je programem Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Působí v celém spektru kulturních
a kreativních odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo videohry. V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 %
a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Culture Moves Europe

V rámci výzvy Evropské komise Culture Moves Europe je možné financovat 2 typy aktivit:

  • Individuální mobility

  • Rezidence

  • Culture Moves Europe – individuální mobility (Evropská komise)  

Tato výzva Culture Moves Europe je určená na individuální mobility umělců a kulturních profesionálů. Poskytuje finanční podporu na cestovní a pobytové náklady umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa na výjezd do jiné země tohoto programu, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem je spolupracující organizace či jednotlivec, který provede umělce svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

 

Způsobilými žadateli jsou dospělí individuální umělci a kulturní pracovníci nebo skupiny (2 až 5 členné). Osoby z kulturních
a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění) a mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy nebo žadatelé z Ukrajiny.

Délka mobility by se u jednotlivců měla pohybovat mezi 7 a 60 dny, u skupin mezi 7 a 21 dny (včetně cesty). Účastník mobility získá paušální příspěvek na cestu a pobyt.

 

Žádosti je možné podávat průběžně do 31. 5. 2023. Vyhodnocení probíhá v pravidelných intervalech. Přihlášky jsou podávány prostřednictvím Goethe-Application Portal v anglickém jazyce.

Další průběžné výzvy budou otevřeny na podzim 2023 a na podzim 2024.

Na YouTube kanálu Kreativní Evropy je možné shlédnout záznam webináře k této výzvě.

  • Culture Moves Europe – rezidence (Evropská komise)

Cílem výzvy je realizace rezidenčního projektu. Rezidence Culture Moves Europe poskytují finanční podporu organizacím
a umělcům registrovaným jako právnické osoby, které chtějí hostovat umělce či kulturního pracovníka. Výzva cílí na rezidence např. v NNO, soukromých subjektech, veřejných subjektech, nadacích apod., které se zaměřují na oblast architektury, kulturního dědictví, design a módní návrhářství, literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění.

Rezidence by měly zahrnovat alespoň jednu z následujících aktivit: Provádět výzkum, zkoumat a pracovat na konkrétním tématu nebo novém konceptu, zapojit se do kolektivního tvůrčího procesu usilujícího o vytvoření nového uměleckého či kulturního díla, zvýšit kompetence účastníků, rozvíjet profesní sítě.

Dle délky rozlišujeme rezidence:

  • krátkodobé (22 až  60 dnů)

  • střednědobé (61 až 120 dnů)

  • dlouhodobé (121 až 300 dnů)

Žádost bude možné podat ve 4 kolech, které proběhnou od jara 2023 do podzimu 2024. První výzva je otevřená od 15. března
d
o 15. června 2023.

Perform Europe

Konsorcium Perform Europe chystá v letošním roce další ročník výzvy. Perform Europe je program financování evropského odvětví scénických umění, který podporuje udržitelné, inkluzivní, vyvážené a inovativní projekty spolupráce partnerů ve 40 zemích programu Kreativní Evropa. U projektů partnerství jsou zde podmínkou nejméně 3 partneři ze 3 zemí programu Kreativní Evropa.

Příjem žádostí: od konce roku 2023 a bude zpřístupněná po dobu 5 měsíců

Maximální výše dotace: 60 000 EUR s tím, že granty budou rozděleny do 3 velikostních kategorií – do 12 000 EUR, do 32 000 EUR a do 60 000 EUR.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP poskytuje finanční podporu na projekty přispívající k regionálnímu rozvoji a zvýšení kvality života obyvatel. Kultura má prokazatelný vliv na kvalitu života, a proto je jednou z podporovaných oblastí, a v rámci programu mohou být realizovány aktivity knihoven, muzeí a památek

Návrhová

ukončené výzvy

OP Zaměstnanost

Výzva: Společně za vzděláním

Profesní a podnikatelská sdružení (spolky, svazy, atp.) mohou získat z programu Společně za vzděláním z OP Zaměstnanost prostředky na další profesní vzdělávání členů v minimální výši 3 mil. Kč s 95 % krytím z dotace. Termín pro podání je do 9.5.2023. Podmínkou je minimálně roční historie fungování. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Podpora není určena na digitální vzdělávání. Výzva klade důraz na podporu osob starších 55 let. Žádost se podává elektronicky v prostředí IS KP21+.

bottom of page