top of page

průvodce po strategii
 

rozvoje kultury, kulturního dědictví

a kulturních a kreativních odvětví 

pro Královéhradecký kraj

2022–2030

Analytická část

V analytické části naleznete zmapované informace a data o  současném stavu kultury, kulturního dědictví a KKO v Královéhradeckém kraji. Prostřednictvím zevrubně provedené analýzy můžeme identifikovat, jaký konkrétní plán je potřeba v našem kraji sestavit, jaké cíle jsou reálné a proveditelné a také si posvítit na problémy, které je potřeba řešit v daném časovém horizontu.

Tuto část zpracovával Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s externisty
a dodavatelem strategie ONPlan Lab v letech 2019–2021. Na zpracování podkladů se podíleli experti krajského úřadu z Odboru analýz, Oddělení krajských dotací Odboru regionálního rozvoje, Oddělení informatiky Odboru kanceláře ředitele, Oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu a experti Centra investic, rozvoje a inovací, regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje.

1

2

3

4

5

6

7

8a

8b

9

10

KAPITOLA 10
Dotační programy MK v našem kraji

Analyticka cat

Návrhová část

Návrhová část odpovídá na skutečnosti zmapované v části Analytické a proměňuje výsledky v návrhy. Tuto část uvozuje tzv. VIZE, tedy stav, který by měl být výsledný na konci zvoleného časového období (v našem případě v roce 2030).

 

Strategické cíle tuto vizi rozvoje dále zpřesňují. Opatření a konkrétní aktivity pak jsou formulovány tak,
aby vedly k naplnění těchto cílů. 

 

Tuto část zpracovával odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s externisty, dodavatelem strategie ONPlan Lab, zapojenými kulturními aktéry a zástupci obcí i krajského úřadu v roce 2021. 

Návrhová
Maretinová verze

Marketingová verze

Marketingová verze obsahuje stěžejní body celé Strategie. Čtenář nalezne vše podstatné na jednom místě. Cílem bylo protnout svět grafického vizuálu s tím úřednickým. Grafické zpracování do grafů a textu přineslo barvy a hravost, které odrážejí kulturu v celé své šíři
a nezapomíná ani na památkovou péči a kulturní dědictví. 

 

Tuto verzi zpracovával odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s vizuálním studiem Upupaepop v období 2021 - 2022. 

Ační plán

Akční plán

Akční plán 2023+ navazuje na zpracovanou návrhovou část, dokument, který jasně definuje vize budoucího rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví
v Královéhradeckém kraji. 

Do akčního plánu na období roku 2023 s výhledem na rok 2024 bylo na základě dosavadní práce vymezeno 71 aktivit k naplnění stanovených opatření, cílů, oblastí a samotné vize. Aktivity jsme na základě implementačních pravidel projednali s pracovní i řídicí skupinou, zapracovali jejich zpětnou vazbu a výsledek prezentovali na komunikační platformě, kam jsme pozvali kulturní aktéry z celého kraje.

bottom of page