top of page

aktuální

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MK ČR)

Program je určený na obnovu kulturních památek nacházejících se v částech měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Podmínkou přidělení dotace je schválený plán regenerace a spolupodílení se společně s vlastníkem památky na její obnově. Z programu lze žádat o finanční prostředky také na obnovu nepamátkových objektů. V tomto případě podává žádost vlastník.
Z rezervy Programu regenerace lze dotaci použít na řešení nečekaných havárií a dokončení obnov kulturních památek, opravu nepamátkových objektů, na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ v souvislosti s udělením Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, na zpracování plánů ochrany pro MPR a MPZ ve městech, kde je zpracován a schválen městský program regenerace. 

Uzávěrka žádostí: do 15. 06. 2024

Realizace projektů: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Maximální procento dotace: 100%/50% (až 100% z uznatelných nákladů restaurování a maximálně 50% z uznatelných nákladů prací prokazatelně vynaložených na obnovu kulturní památky)

Oprávněný žadatel: obec/město s MPR, MPZ a PR Kuks anebo příslušný kraj, v uvedených případech vlastník

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny - pořízení plánů ochrany (MK ČR)

Program se zaměřuje zejména na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Cílem je podpořit pořízení plánů ochrany.

Uzávěrka žádostí: do 15. 06. 2024

Realizace projektů: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

Maximální procento dotace: 70 %

Oprávněný žadatel: vlastníci kulturních památek

Národní rozvojový program mobility pro všechny - Odstraňování bariér v budovách

Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů zaměřených na odstraňování bariér při vstupu do budov (výstavba rampy nebo zdvihacího zařízení, úprava vstupních dveří) nebo bariér uvnitř budov (výstavba výtahu nebo zdvihací plošiny, úprava průchozích prostor a rozšíření dveří, bezbariérové úpravy hygienických zařízení, osazení orientačních a informačních panelů). 

Uzávěrka žádostí: do 19.04.2024

Oprávněný žadatel: obce, města, kraje, organizace zřizované obcemi, městy a kraji

Státní fond kultury České republiky (MK ČR)

Program podporuje projekty zaměřené na celkové pozvednutí české kultury. Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Podporovány budou přednostně nové projekty. Podpora je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí.

Příjem žádostí: od 22. 04. 2024

Uzávěrka žádostí: do 28.04.2024

Realizace projektů: 01. 09. 2024 - 31. 12. 2024

Maximální procento dotace: 100 %

Oprávněný žadatel: FO a PO

Podpora spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního programu 
Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura 

Podpora spolufinancování projektů, které uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa – tematický okruh Kultura.

Uzávěrka žádostí: 26. 04. 2024 - 20. 09. 2024

Realizace projektů: 31. 12. 2024

Maximální procento dotace: 70%

Oprávněný žadatel: fyzické osoby s živnostenským oprávněním či právnické osoby, které se svým projektem ať již jako hlavní organizátor nebo spoluorganizátor uspěly v rámci unijního programu Kreativní Evropa - Kultura a mají uzavřenou smlouvu s agenturou EACEA

Podpora regionálních kulturních tradic

Cílem programu je podpora regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury. 

Uzávěrka žádostí: do 30.04.2024

Maximální procento dotace: 70%

Oprávněný žadatel: obce, města, FO i PO

ukončené výzvy

Výzvy SoundCzech

SoundCzech je oficiální hudební kancelář, která má za cíl pomáhat české hudbě do zahraničí, a to bez ohledu na hudební žánry.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH. 

Havarijní program

Program umožňuje financování záchrany nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu. Dotace je určena na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Podpora projektů k výročím Franze Kafky

Dotace je určena na projekty s tematickou návazností na připomínku osobnosti spisovatele Franze Kafky, například kulturní akce pro veřejnost, příprava a vydání publikace apod. Program podporuje projekty v těchto uměleckých oborech: hudba, výtvarné a audiovizuální umění, divadlo, tanec a literatura. 

Příjem žádostí: do 15.01.2024

Realizace projektů: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024

Maximální procento: 70%

Oprávněný žadatel: FO, PO, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá kulturní a kreativní centra (MK ČR)

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

 

Popis podporovaných aktivit:

 

 • Výstavba nového kulturního a kreativního centra

 • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum

 • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

Příjem žádostí: do 29. 9. 2023

Oprávněný žadatel: městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků

Program restaurování movitých kulturních památek (MK ČR)

V rámci programu je možné žádat o finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely (oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění). Formuláře na zařazení akce do Programu restaurování movitých kulturních památek jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných územních pracovišť Národního památkového ústavu.

Příjem žádostí: do 30. 6. 2023

Oprávněný žadatel: fyzické a právnické osoby - vlastníci nebo organizace vykonávající k movité kulturní památce právo hospodaření

Maximální podíl dotace: 90 %

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 - "Santini" (MK ČR)

​Výzva je určená na podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Financovat je možné výstavní projekty a kulturní programy, realizované převážně v roce 2023.

Způsobilými žadateli jsou:

 • vlastníci/správci muzejních sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy MK ČR (CES),

 • vlastníci a správci národních kulturních památek (mimo PO MK ČR),

 • NNO (spolky a pobočné spolky, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, družstva),

 • vysoké školy

Žádosti je možné podávat od 11.4.2023 do 15.5.2023. Spoluúčast je nejméně 30 % a zároveň max. 70 % nákladů je možné pokrýt financemi státní správy. Z dotace není možné hradit např.: pohoštění, stavební úpravy či náklady, spojené s vernisáží.

Podpora regionálních kulturních tradic - 2. kolo (MK ČR)

Program byl založen za účelem finanční podpory regionálních kulturních tradic - kulturních aktivit, spojených s významným výročím měst a obcí, kulturně-historických událostí a význačných osobností, působících v oblasti kultury. Způsobilými žadateli jsou obce a města, právnické a fyzické osoby. Maximální výše dotace je 70 %. Uzávěrka žádostí je 28. 4. 2023. Projekty musí být zrealizovány do konce roku 2023.

Státní fond kultury České republiky (MK ČR)  

Máte zajímavý kulturní projekt? Nápad na umělecké dílo, publikaci, obnovu kulturní památky, uspořádání kulturní akce, rozšíření knihovního fondu či kulturní projekt se zapojením národnostních menšin? Pak máte šanci na podporu ze státního fondu kultury ČR. Příjem žádostí na podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2023 je od 24. do 30. dubna 2023.

Podporované aktivity:

 • podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl

 • ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací

 • získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů

 • výstavní a přednášková činnost

 • propagace české kultury v zahraničí

 • pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí

 • podpora kultur. projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v ČR

 • podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit

 • ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu

 

Na podporu mají obzvláště šanci projekty:

 • vysoké kvality a podstatného sdělení

 • přesahující jednotlivé umělecké druhy a žánry

 • zvláštní společenské a občanské naléhavosti

 • na ochranu kulturního dědictví

 • regionální nebo menšinové projekty

 • teoretické reflexe důležitých jevů naší společnosti          

Podpora projektů KREATIVNÍHO UČENÍ (MK ČR)

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra (MK ČR)

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR.

 

V rámci programu byly v Královéhradeckém kraji podpořeny projekty Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, Kaplicky Creative Centre – Vila Čerych v České Skalici a Trutnov – rekonstrukce kina Vesmír.

Podpora expozičních a výstavních projektů (MK ČR)

Podpora realizace instalací expozic a výstav nebo jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výzva je určená pro vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury. Žádosti je možné podávat ve 2 tématech: Instalace expozic nebo výstav a Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace. Maximální výše dotace 70%. ​

Podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2023 (MK ČR)  

Cílem výzvy je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí
a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Podporovány jsou projekty z oblasti živého umění a literární projekty, projekty z oblasti kulturního dědictví, projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, projekty obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí. Způsobilými žadateli jsou FO s živnostenským oprávněním a PO, které poskytují veřejné kulturní služby. Maximální výše dotace je 400.000 Kč, maximální podpora 70%

bottom of page