top of page

zásady ochrany
osobních údajů

zásady používání
souborů cookies

zásady používání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto informujeme, že za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží
ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste
je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.


K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek.

 • Nastavení přehrávání videí Youtube.

 • Analýze návštěvnosti a chování uživatelů.
   

Naše webové stránky používají cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy
ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.


Technické, funkční

Tyto cookies jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají (např. aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například
v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení).


COOKIE                                          POPIS

PHPSESSID                                    Zachovává uživatelskou relaci napříč požadavky.


Analytická

Tyto cookies nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.              


COOKIE                                           POPIS

_ga/_ga*, _gid, _gat              Google Analytics - ukládání a počítání zobrazených stránek

 

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

K zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami využíváme tzv. soubory cookies. Kliknutím na "Rozjedeme to" souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies. Po kliknutí na "Pouze nezbytné" budeme ukládat pouze ty soubory cookies, které jsou pro fungování našich webových stránek nezbytné. Udělený souhlas je možné odvolat po kliknutí na odkaz "Nastavení cookies" nacházející se vlevo dole na stránce.

zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat 

Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu,
či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti. 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba
a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo
v případě ochrany našich právních zájmů. 

Právo na informace

Vaším právem je požádat náso informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záloh, archivů  apod.). 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Svá data můžete zkontrolovat a nebo změnit po přihlášení na tomto webu. Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat na e-mail dsti@kr-kralovehr
adecky.cz.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás,
že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme
na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na e-mail: dsti@kr-kralovehradecky.cz.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory
a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 • Vaše IP Adresa

 • Otevíraná stránka našeho webu

 • Kód odpovědi http

 • Identifikace Vašeho prohlížeče
   

Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let. 

bottom of page